INTERNATIONAL BUSINESS AND GLOBAL ECONOMY

O czasopiśmieINTERNATIONAL BUSINESS AND GLOBAL ECONOMY
ISSN 2300-6102
e-ISSN 2353-9496
DOI 10.4467/23539496IB
Poprzednio (do roku 2012): Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego
Rocznik

Redaktor naczelny: Profesor dr hab. Jacek Zaucha


Patronat: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
DOAJCzasopismo jest w pełni otwartym czasopismem hybrydowym działającym na licencji Creative Commons


Publikacja numerów nr 37/2018 oraz 38/2019 jest dofinansowana w ramach zadania: Rozwój czasopisma „International Business and Global Economy” poprzez kontynuację działań na rzecz wzrostu jakości merytorycznej wydawanych artykułów oraz ich umiędzynarodowienie w ramach umowy 847/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.Publikowanie własnego czasopisma naukowego przez Instytut Handlu Zagranicznego ma długą tradycję i jest związane z historią Instytutu. Pierwszy numer czasopisma „Prace i Materiały Instytutu Ekonomiki Handlu Zagranicznego” ukazał się już w 1973 roku.
 
Redaktorem naukowym pierwszych pięciu numerów czasopisma w latach 1973-1980 był prof. UG, dr hab. Zenon Kamiński. Po nim funkcję redaktora naczelnego przejęła prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider, która opiekę nad czasopismem sprawowała w latach 1982-1993. Po krótkiej przerwie, w 1997 roku czasopismo zostało wznowione pod tytułem „Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego”. Redaktorem naukowym została prof. UG, dr hab. Hanna Treder, która pełniła tę funkcję do końca 2011 roku. Z początkiem nowego roku kalendarzowego 2012 redaktorem naukowym „Prac i Materiałów Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego” została dr Urszula Mrzygłód. Od lutego 2013 roku funkcję tę sprawuje dr Katarzyna Bałandynowicz-Panfil. W tym też roku zmieniona została nazwa czasopisma na „International Business and Global Economy” (Biznes międzynarodowy w gospodarce globalnej).
 
„International Business and Global Economy” poświęcone jest problemom współczesnej gospodarki światowej. Prezentowana tematyka obejmuje zagadnienia dotyczące rozwoju rynku międzynarodowego, organizacji i zarządzania procesami gospodarczymi oraz funkcjonowania rynków finansowych.
 
Na „International Business and Global Economy” składają się artykuły naukowe pracowników naukowych Instytutu Handlu Zagranicznego oraz autorów reprezentujących wiele polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Intencją redakcji jest otwartość na artykuły naukowe prezentujące wyniki badań mieszczące się w tematyce czasopisma. Serdecznie zapraszamy do współpracy.
 
Redakcja czasopisma „International Business and Global Economy” informuje, że od 2014 roku wersją pierwotną jest wersja elektroniczna.
 
Czasopismo obecne jest w: ERIH PLUS, EnocLit, EBSCO,  BazEkon, Index Copernicus, Norwegian Social Science Data Services (NSD), Portalu Czasopism Naukowych (ejournals.eu), Bibliotece Internetowej PWN (ibuk.pl), CEON Bibliotece Nauki, Google Scholar, ZBD.

W latach 2018-2019 czasopismo realizowało projekt Rozwój czasopisma „International Business and Global Economy” poprzez kontynuację działań na rzecz wzrostu jakości merytorycznej wydawanych artykułów oraz ich umiędzynarodowienie w ramach umowy 847/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Redakcja czasopisma realizowana jest przez Katedrę Biznesu Międzynarodowego Uniwersytetu Gdańskiego.

Wydawcą czasopisma International Business and Global Economy jest Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Czasopismo finansowe jest ze środków statutowych Katedry Biznesu Międzynarodowego Uniwersytetu Gdańskiego.


Ta strona zbiera informacje potrzebne do płynnego działania nawigacji (cookies). Są one utrzymywane tylko podczas pracy przeglądarki. W momencie jej zamknięcia są one kasowane. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki